Publicaties 2010 - heden

Artikelen:

2014

 1. Artikel 10 - Eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  In: Nederland Rechtstaat, Het online platform voor de constitutionele dialoog. Wetenschappelijk commentaar op de Nederlandse Grondwet, Februari 2014.
 2. Elektronisch bestuurlijk verkeer: kennisgeving ontwerpbesluit op de gemeentelijke website
  In: JB Select 2014 (in druk)
 3. Publiek en selectief belang in de Wet openbaarheid van bestuur
  In: JB Select 2014 (in druk)
 4. De Belastingdienst en zijn digitale burger: spanning tussen ambities, uitvoeringsrealiteit en het juridisch kader (scan)
  In: Maandblad Belasting Beschouwingen
  Themanummer Digitale overheid en fiscaliteit (deel 1)
  nr 7-8, augustus 2014

 

Annotaties:

2016

 1. ABRvS van 7 september 2016 201409117/1/R2, ECLI:NL:RVS:2016:2421, JB1016/186
  Trefwoorden:
  elektronisch bestuurlijk verkeer, vergunning Natuurbeschermingswet, geschikte wijze van bekendmaking, elektronische bekendmaking ontwerpbesluit en definitief besluit op de website van de provincie Gelderland, termijnoverschrijding, verschoonbaarheid, ontvankelijkheid, tekst van de wet en bedoeling van de wetgever, feitelijke uitsluiting, toegang tot de rechter (access to court), archieffunctie, bewijslastverdeling, beleid van de bestuursrechter 
 2. ABRvS van 3 februari 2016 201506945/1/A3, ECLI:NL:RVS:2016:253 JB2016/87 
  Trefwoorden:
  verwerking van persoonsgegevens, scheefwonen, inkomensgegeven, huishoudinkomen, gegevensverstrekking aan verhuurders, wettelijke geheimhoudingsplicht, wettelijke informatieplicht, grondslag van verwerking persoonsgegevens, recht van verzet,  besluitbegrip, rechtsingang,  privacy-inbreuk, vergoeding van immateriële schade, Basisregistratie inkomen (BRI),  bevoegdheidsafbakening bestuursrechter en belastingrechter

2015

 1. ABRvS van 13 mei 2015 201401336/1/A3, ECLI:NL:RVS:2015:1518, JB2015/114 
  Trefwoorden:
  begrip document, brondocument, digitaal bestand, registercontrole, elektronisch vastgelegde gegevens, invloed printbaarheid
 2. ABRvS van 15 april 2015 201403756/1/A3, ECLI:NL:RVS:2015:1185, JB2015/100
  Trefwoorden:
  Handhavend optreden tegen overtredingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens. Verzoek tot instellen van een onderzoek. Territoriale werkingssfeer richtlijn. Bevoegdheid Cbp. Begrippen verwerking van persoonsgegevens, verantwoordelijke en bewerker. Beleidsregels Cbp. Prioriteitenstelling toezicht. Rechtsbescherming, effectieve Prejudiciële vragen
 3. ABRvS van 1 april 2015 20139488/2/A3, ECLI:NL:RVS:2015:1009, JB2015/51
  Trefwoorden:
  inzagerecht onderzoeksdossiers DNB, verwerking arresten EU HvJ op prejudiciële vragen, beperkingsgronden, de bescherming van rechten en vrijheden van anderen, tussenuitspraak, nieuw besluit, van rechtswege ontstaan beroep 
 4. ABRvS 4 maart 2015 201404549/1/A3, ECLI:NL:RVS:2015:641,JB2015/83
  Trefwoorden:
  elektronische publicatie op de website Rijksoverheid.nl, actieve openbaarmaking onderzoeksrapport en reactie staatssecretaris aan de Tweede Kamer, oogmerk en tijdstip van openbaarmaking, controlefunctie Tweede Kamer, grondwettelijke inlichtingenplicht ministers, afgeleide openbaarmakingsplicht, afbakening reikwijdte Wob  
 5. ABRvS 31 december 2014 201309488/1/A3, ECLI:NL:RVS:2014:4753, JB2015/51
  Trefwoorden:
  prudentieel toezicht DNB, verzoek om inzage in onderzoeksdossiers, verwerking van persoonsgegevens, bestand, ingescande documenten, intern record management-systeem, geheimhoudingsplicht, bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, opsporing en vervolging, toezicht op naleving, vorm effectuering inzagerecht, uitzonderingsgronden, verstrekking originele documenten, overzicht van verwerkte persoonsgegevens in begrijpelijke vorm  
 6. EU Hof van Justitie van 17 juli 2014, C-141/12 en C-372/12, JB2015/34
  Trefwoorden:
  begrip persoonsgegevens, de omvang van het recht op inzage, uitzonderingen en beperkingen, rechten van de betrokkene, aanvraag verblijfsvergunning, conceptbesluit, minuut, juridische analyse, vorm van verstrekking, recht op behoorlijk bestuur, recht op inzage in het dossier

2014

 1. ABRvS 16 juli 2014 201304235/1/A3, ECLI:NL:RVS:2014:2594, JB2014/183
  Trefwoorden:
  tussenuitspraak, bestuurlijke lus, grondrecht op bescherming van persoonsgegevens,  reikwijdte richtlijn en Wbp, digitale personeelsdossier, begrippen: verwerking van persoonsgegevens en bestand van persoonsgegevens, inzagerecht, richtlijnconforme interpretatie, wetsgeschiedenis, ambtenarenrechtelijke procedure, op de zaak betrekking hebbende stukken, conversie, uitleg Wob-verzoek  
 2. ABRvS 6 augustus 2014 201401491/1/1/A1, ECLI:NL:RVS:2014:2972, JB2014/176
  Trefwoorden:
  weigering omgevingsvergunningen, verbindendheid beheersverordening, bekendmaking in de Staatscourant en op de gemeentelijke website, beschikbaarstelling op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, beschikbaarheid tekst beheersverordening op een algemeen toegankelijke wijze, uitwerking criterium algemene toegankelijkheid, wijze van beschikbaar stellen, toereikende vorm van bekendmaking, verschillen in IMRO-codes vastgestelde en gepubliceerde beheersverordening  
 3. ABRvS 28 mei 2014 201305144/1/A3, ECLI:NL:RVS:2014:1870, JB2014/150
  Trefwoorden:
  EUCARIS, Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem, RDW, reeks samenhangende Wob-verzoeken, beslissing in één brief op meerdere aanvragen, zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot ontvangen ingebrekestellingen, dwangsom bij niet tijdig beslissen, redelijke wetstoepassing, één dwangsom in geval van meerdere, nagenoeg identieke ingebrekestellingen, griffierecht, samenhangende besluiten  
 4. ABRvS 14 mei 2014 201307084/1/A3, ECLI:NL:RVS:2014:1723, JB2014/138
  Trefwoorden:
   begrip bestuursorgaan, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan,  directe zeggenschap over de uitvoering van de werkzaamheden, zich moeten richten naar opdrachten en aanwijzingen, beheersconcessie, subsidierelatie, sturen op prestatie, statuten, staatsdeelnemingenbeleid, samenstel van bevoegdheden die ieder op zich onvoldoende zijn om directe zeggenschap aan te nemen
 5. ABRvS 6 april 2014  201310403/1/A4, ECLI:NL:RVS:2014:1384, JB2014/120
  Trefwoorden:
  beroepschrift, gronden van het beroep, verzuimherstel, digitale indiening van de stukken, tijdstip van ontvangst van een elektronisch bericht door de bestuursrechter, bereiken van zijn systeem voor gegevensverwerking, ontvangstbevestiging, geen verschoonbare termijnoverschrijding 
 6. ABRvS 19 maart 2014 201304266/1/A3, ECLI:NL:RVS:2014:944, JB2014/89
  Trefwoorden:
   GBA, Basisregistratie personen, Privacyrichtlijn, Wbp, verzoek tot wijziging van de geboortedatum, fictieve datum, ongedocumenteerden, DigiD, identificatie in het elektronisch bestuurlijk verkeer, uitoefening van het recht op sociale identiteit, ongeoorloofd onderscheid tussen gelijke gevallen, discriminatoir besluit
 7. ABRvS 12 maart 2014 201301129/1/A3, ECLI:NL:RVS:2014:829, JB2014/105
  Trefwoorden:
  coffeeshop, horecabedrijf, Bibob-toetsing intrekking en weigering exploitatievergunning, tipfunctie van de officier van justitie, vaste gedragslijn, standaardprocedure, verbod van vooringenomenheid, détournement de pouvoir, zakelijk samenwerkingsverband, gevaar, handelsvoorraad, structurele overschrijding van de in het gedoogbeleid opgenomen 500 gram, vermoeden van handelen in strijd met de Opiumwet, bewijspositie appellant: staven dat de handelsvoorraad de in het gedoogbeleid opgenomen 500 gram niet te boven is gegaan, verscherping van het beleid, redelijkheidstoetsing 
 8. ABRvS 22 januari 2014 201211576/1/A3,  ECLI:NL:RVS:2014:99, JB2014/62 en JIN2014/99
  Trefwoorden:
  elektronisch bestuurlijk verkeer, communicatie tussen verzoeker en bestuursorgaan per e-mail, besluitbegrip, bekendmaking besluit op een Wob-verzoek, disclaimer aan de voet van de e-mail, splitsing,  processtukken,  griffierechten
 9. ABRvS 18 december 2013 201209411/1/A3, ECLI:NL:RVS:2013:2426, JB2014/30.
  Trefwoorden:
  verzoek om herziening, indieningstermijn, losgeld, investeringen in prostitutiepanden, Bibob, weigering exploitatievergunning en aanzegging bestuursdwang, verklaring mededader voor de rechter-commissaris, opheffing strafbeslag, nova, openbare bronnen, beoordelingstijdstip  
 10. ABRvS 11 december 2013 201302083/1/A3, ECLI:NL:RVS:2013:2382, JB2014/29 en JIN2014/76
  Trefwoorden:
  Bestuursdwang, stallen van fietsen, bevoegheid tot handhaving, spoedeisende bestuursdwang,  label, begunstigingstermijn, handhavingsbeleid, uitreiking besluit bij ophalen fiets, gemeentelijke website, "vraag en antwoord"-sectie van het Digitaal loket, geen beleidsregel maar richtlijnen, vaste gedragslijn  
 11. ABRvS 11 december 2013 201301018/1/A4, ECLI:NL:RVS:2013:2374, JB2014/16 en JIN 2014/52
  Trefwoorden:
  hogerberoepschrift, wettelijk vereiste van een fysieke handtekening, verzuimherstel, digitale besluitvorming, interne werkwijze, ondertekening besluit door de mandaathouder met een unieke authorisatiecode
 12. EU Hof van Justitie 12 december 2013, C-486/12, JB2014/1 
  Trefwoorden:
  kostenvergoeding inzagerecht, leges gewaarmerkt afschrift persoonsgegevens uit de GBA,  prejudiciële vragen, uitleg van artikel 12 van richtlijn 95/46/EG, interpretatierichtsnoer

2013

 1. ABRvS 6 november 2013 201210976/1/A3, ECLI:NL:RVS:2013:1810, JB2013/259
  Trefwoorden:
  Verkeersboete wegens snelheidsovertreding, Wob-verzoek onderliggende documenten, dwangsom ex art. 4:17 en 4:18 Awb, ingebrekestelling, meerdere beslistermijnen, openstelling elektronische weg, kenbaarheid, Contact-pagina op de website van een overheidsorgaan, algemene en specifieke adresgegevens, verzending per faxbericht, bewijs van verzending, verzuimherstel
 2. EU Hof van Justitie 17 oktober 2013, C-291/12, JB2013/235 en JIN 2014/23
  Trefwoorden:
  normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, weigering afgifte paspoort wegens weigering afneming vingerafdrukken aanvrager, rechtsgrondslag, grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens, verwerking van gezichtsopname en vingerafdrukken als persoonsgegevens,  grondrechtentoetsing, rechtvaardigingsgronden, toestemming, bij wet voorzien, doelstelling van algemeen belang, wezenlijke inhoud, evenredigheid, geschiktheid, noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit
 3. ABRvS van 2 oktober 2013 201207857/1/A3, ECLI:NL:RVS:2013:1376, JB2013/221
  Trefwoorden:
  persoonlijke levenssfeer reserve militairen, identificatie, geanonimiseerd overzicht van toegekende oproepdagen en aanvragen, bewijsregel aanwezigheid verzochte documenten, computersysteem, personeelsdossiers, vergaringsplicht, anders dan met grote inspanning
 4. ABRvS 11 september 2013 201207315/1/A3, ECLI:NL:RVS:2013:1133, JB2013/204
  Trefwoorden:
   dossier boete verkeersovertreding, verzoek om toezending stukken, ingebrekestelling, dwangsom, geen kenbaar verzoek op grond van de Wob, vormvrij verzoek, niet dienstig aan het doel waarmee het verzoek om stukken is ingediend, ter inzage leggen en afschriften van stukken in het kader van administratief beroep, beginsel van hoor en wederhoor, geen bijzondere uitputtende openbaarmakingsregeling die derogeert aan de Wob
 5. CRvB 6 augustus 2013 11/3560 WSF, ECLI:NL:CRVB:2013:1216, JB2013/103 en JIN 2013/188
  Trefwoorden:
  bekendmaking besluiten, aanvang bezwaartermijn, elektronische berichtgeving via de website "Mijn IB-Groep",  e-mailbericht van plaatsing bericht, verschoonbare termijnoverschrijding, tijdstip elektronische verzending, Algemene Voorwaarden,  bepalingen van openbare orde, systeem van gegevensverwerking, bewijslastverdeling, bewijslevering bij elektronische werkprocessen  
 6. ABRvS 22 mei 2013 201208317/1/A2 LJN: CA0702, JB2013/161
  Trefwoorden:
   vaststelling en terugvordering voorschotten huurtoeslag, vertrokken partner,  draagkrachtberekening, toekenningsvereisten, uitzonderingen gebruiksplicht GBA, aantekening van onjuistheid
 7. EHRM 16 juli 2013, Wegrzynowski en Smolczewski t. Polen, 33846/07, LJN 2013/157 en JIN 2013/165
  Trefwoorden:
  botsing van grondrechten,  vrijheid van meningsuiting, recht van toegang tot informatie, rol van de pers in een democratische samenleving, internetarchief, recht op privéleven, aantasting eer en goede naam, reputatiebescherming, "striking a fair balance",  onderscheid tussen krantenpublicaties in druk en op internet, bijzondere betekenis persarchieven op internet, ontvankelijkheid, consequenties eerder gerechtelijk onrechtmatigheidsoordeel gedrukte versie, geen "legitimate expectation to have the article removed from the newspaper's website", zelfstandige beoordeling, geen verwijderingsplicht artikel op de website van de krant, mogelijkheid van rectificatie via toevoeging op verzoek aan de internetpublicatie van een verwijzing naar eerdere gerechtelijke uitspraken volstaat, geen inbreuk op artikel 8 EVRM
 8. ABRvS 24 april 2013 201202458/1/A2 en 201202462/1/A2 LJN: BZ8406, JB2013/125 en JIN 2013/146
  Trefwoorden:
  Belastingdienst/Toeslagen, kinderopvangtoeslag, digitale aanvragen door een derde, toekenning, voorschotten, overmaking op rekening derde, terugvordering, elektronische handtekening, DigiD, betrouwbaarheid, risico identiteitsfraude bij de aanvrager, systeemfraude toeslagsysteem, opsporingsonderzoek FIOD,  afzien van horen wegens kennelijke ongegrondheid bezwaar, evenredigheidsbeginsel, griffierechten
 9. ABRvS 5 december 2012 201107020/1/A3  LJN: BY5104, JB2013/124
  Trefwoorden:
  Wob-verzoek,  nadere specificatie, politiegegevens, strafdossiers, verwerking van strafvorderlijke gegevens, informatieregime strafvordering, lex specialis, reikwijdte bijzondere en uitputtende regeling, sepotbeslissing, verzoek om persvoorlichting,  inzagerecht betrokkene,  gegevensverstrekking aan derden, Wob, Wpg, Wjsg, artikel 365 WvSv en Aanwijzing voorlichting, opsporing en vervolging
 10. ABRvS 3 april 2013 201208272/1/A3 LJN: BZ7568, JB2013/110
  Trefwoorden:
  Verzoek om een afschrift van het dossier, - voor zover vereist- beroep op het inzagerecht in de Wbp,  op de zaak betrekking hebbende stukken, aanvraag, besluit, ingebrekestelling, dwangsom, interpretatie verzoek, ontbrekende bevoegdheid kennisneming
 11. CBb 21 maart 2013 AWB 12/699 LJN: BZ6194, JB2013/106
  Trefwoorden:
  DBC-informatie op declaraties, gegevensbescherming, opneming van uitzonderingsbepalingen in de door het NZa vastgestelde uitvoeringsregeling, toetsingskader, positie van zelfbetalers, cliënten en zorgverleners met privacy-bezwaren., contracteerbeleid zorgverzekeraars, waarborgen, evenwichtige belangenafweging,  grenzen van een redelijke beleidsbepaling, aanvaardbaarheid van het DBC-systeem in de GGZ, Privacy verklaring
 12. ABRvS 7 maart 2013 201209346/3/R2 LJN: BZ4007 JB2013/81 en JIN 2013/106
  Trefwoorden:
  kennisgeving via internet (website), geschikte wijze van kennisgeving, uitgangspunt van nevenschikking, verplichting van tenminste één niet-elektronische vorm van kennisgeving, afwijkend wettelijk voorschrift, terugwerkende kracht provinciale verordening, toetsing op criteria verbindendheid verordening: strijd met een hoger wettelijk voorschrift of met een algemeen rechtsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, geen verzuimherstel
 13. ABRvS 6 maart 2013 201110455/1/A3 LJN: BZ3368 JB2013/79
  Trefwoorden:
  Wob-verzoek ouders om inzage in en afschrift van het dossier van onder toezichtgestelde en uit huis geplaatste kinderen bij het bureau Jeugdzorg, bijzondere aan de Wob derogerende verstrekkingsregeling, opschorting beslistermijn, dwangsom, verplichte doorzending bezwaar als beroepschrift, BIG-registratiegegevens
 14. ABRvS 30 januari 2013 201112022/1/A3 LJN: BY9910, JB2013/61
  Trefwoorden:
  persoonsgegeven, verwerking van persoonsgegevens, bestand, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen,  mededelingsplicht inzake de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan alsmede aard, herkomst en ontvangers van de gegevens, transparantiebeginsel, inzage in stukken waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, personeels- en salarisadministratie, digitale mappen met worddocumenten, bewijslastverdeling 
 15. ABRvS van 23 januari 2013 201205963/2/R3 LJN: BY9245, JB2013/49
  Trefwoorden:
  zienswijze per e-mailbericht, geen openstelling elektronische weg, ontvankelijkheid, herstelmogelijkheid in geval van gebruik ambtelijk e-mailadres
 16. ABRvS 16 januari 2013 201208653/1/R3 en 201208653/2/R3 LJN: BY9175, JB2013/48
  Trefwoorden:
  voorlopige voorziening, kortsluiting, kennisgeving ontwerp-bestemmingsplan op ten minste één niet-elektronische, geschikte wijze, toelichting in huis-aan-huisblad
 17. ABRvS 19 december 2012 201108497/1/A3 LJN: BY6659 JB 2013/23 en JIN 2013/60
  Trefwoorden:
  verzoek om actieve openbaarmaking van een rapport op de gemeentelijke website, elektronische publicatie, vorm van openbaarmaking, dwangsom wegens niet tijdig beslissen, schadevergoeding wegens het overschrijden van de redelijke termijn, "civil rights and obligations", doorzending door de rechtbank van een beroepschrift tegen een nieuw besluit op bezwaar, beoordeling van samenhangende besluiten, rechtseenheid en proceseconomie, bewijslast plaatsgevonden vergadering en opgelegde geheimhouding
 18. EHRM 31 juli 2012, Shapovalov t. Oekraïne, 45835/05 JB2013/1
  Trefwoorden:
  presidentsverkiezingen, ontvankelijkheid klacht bij het Hof, reikwijdte begrip "civil rights and obligations",  criteria "civil right", vrijheid van meningsuiting, recht op toegang tot informatie, beroepshalve verzoek, erkenning van het recht op informatie in het nationale recht, "Information Act", recht op toegang tot de rechter, rechtsweigering, uitputting nationale rechtsmiddelen, persvrijheid, vital role as "public watchdogs", "press coverage" van het verkiezingsproces, "prompt and free access" voor journalisten

2012

 1. ABRvS 7 november 2012 201109485/1/A3 LJN: BY2508, JB2012/280
  Trefwoorden:
  handelsvergunning, bijwerking medicijnen, Risk Benefit Assessment van het MHRA, case reports, adverse events,  democratische bestuursvoering, algemene of publieke belang bij openbaarmaking, specifieke belang van appellante, belang van toekomstige gebruikers en hun ouders om van de bijwerkingen van het geneesmiddel op te hoogte te kunnen raken, persoonlijke levenssfeer van auteurs van expert opinions, veiligheidsrisico, gewekt vertrouwen, integriteit, persoonsgegevens van overleden en nog in leven zijnde patiënten, identificeerbaarheid, herleidbaarheid, spontane herkenning,  persoonlijke levenssfeer van overledenen en nabestaanden, gedragscode, bevoegdheid tot verwerking van medische gegevens
 2. ABRvS 19 september 2012 201202583/1/A2 en 201202584/1/A2 LJN: BX7701, JB2012/256
  Trefwoorden:
  Vaststelling huurtoeslag en terugvordering voorschotten, GBA, stelsel van basisregistraties, gebruiksplicht, uitzonderingen, aantekening van onjuistheid, adresgegeven, medebewoner, (ambtshalve) wijziging, onomstotelijk vaststaan van onjuistheid 
 3. ABRvS 5 september 2012 201107561/1/A3 LJN: BX6514, JB2012/254
  Trefwoorden:
  inzagerecht politiegegevens, weigeringsgronden, Wob, Wpg als lex specialis, afbakening Wpg en Archiefwet: plaats bewaring, begrip politiegegeven, identificerende gegevens, veiligheid van personen, beperking motiveringsplicht  
 4. ABRvS 5 september 2012 201108462/1/A2 LJN: BX6475, JB2012/237 en JIN 2012/209
  Trefwoorden:
  Elektronisch bestuurlijk verkeer, indiening bezwaarschrift per e-mail, opgewekt vertrouwen, openstelling elektronische weg, verzuimherstel, verschoonbare termijnoverschrijding
 5. ABRvS 29 augustus 2012 201112596/1/A1  LJN: BX5972 , JB2012/229 en JIN 2012/193
  Trefwoorden:
  Elektronisch  bestuurlijk verkeer, openstellingsbeleid, oogmerk e-mailbericht met bezwaarschrift, ambtelijke informatie en medewerking, verzuimherstel
 6. ABRvS 29 augustus 2012 201102653/1/R1 LJN: BX5940, JB2012/227 en JIN 2012/192
  Trefwoorden:
  Elektronisch bestuurlijk verkeer, openstelling van de elektronische weg, oogmerk e-mailbericht, te gebruiken e-mailadressen, tijdstip van ontvangst van een beroep- of bezwaarschrift, verzuimherstel, doorzendplicht onbevoegde instantie
 7. ABRvS 15 augustus 2012 201102433/1/A LJN: BX4676, JB2012/222 en JIN 2012/190
  Trefwoorden:
  Uniforme voorbereidingsprocedure, geschikte wijze van kennisgeving, daadwerkelijke bereikbaarheid, elektronisch bestuurlijk verkeer, elektronische publicatie op de website van de gemeente, vormgebrek
 8. CRvB 16 juli 2012, 11/941 WSF LJN: BX0964, JB2012/213
  Trefwoorden:
  omzetting uitwonendenbeurs in een beurs voor thuiswonenden, inlichtingenplicht, adresgegeven, GBA als basisregistratie, authentiek gegeven,  gebruiksplicht bestuursorgaan, recht op eenmalige gegevensverstrekking, uitzonderingsgronden,  goede taakvervulling, geobjectiveerd criterium, onderzoeks- en motiveringsplicht., kwaliteitszorgplicht
 9. EU HvJ 21 juni 2012, C-135/11 P, JB2012/175
  Trefwoorden:
  toegang tot documenten, documenten afkomstig van een lidstaat, verzet tegen openbaarmaking door een lidstaat, motivering, intern beraad, bescherming besluitvormingsproces, controle door de Commissie, omvang wetmatigheidstoetsing door de Unie-rechter, maatregel van instructie, overlegging document aan de Unie-rechter
 10. ABRvS van 9 mei 2012, 201108725/1/A3 LJN: BW5278, JB2012/161
  Trefwoorden:
  ernstig gevaar, in relatie staan tot, recht op een eerlijk proces, criminal charge, onschuldpresumptie,  geen bestraffing maar criminaliteitspreventie, proportionaliteitsbeginsel, aannemelijke strafbare feiten, tijdstip nemen besluit, geen voldoende aannemelijkheid in geval van onherroepelijke vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, ongestoord genot van eigendom, inmenging, bij wet voorzien, algemeen belang, redelijk evenwicht, schadevergoeding
 11. ABRvS 11 april 2012, 201105784/1/A3 LJN: BW1556. JB2012/139
  Trefwoorden:
  besluitbegrip, feitelijke handeling, kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen, regeling openbaarmaking in de Kieswet, bijzondere regeling met een uitputtend karakter, documenten die naar hun aard openbaar zijn, documenten die eerder op grond van de Wob openbaar zijn gemaakt
 12. ABRvS 11 april 2012 Uitlezen SIM-kaart, 201101271/1/A3 LJN: BW1580, JB2012/138
  Trefwoorden:
  begrip documenten of bescheiden, interpretatie, uitlezen simkaart mobiele telefoon, (verwachte) beoordeling van een aanvraag, met een besluit gelijk te stellen onderzoekshandeling, bevoegdheid vreemdelingenpolitie, rapport is feitelijk juist, volledig en ter zake dienend en niet in strijd met een wettelijk voorschrift verwerkt, persoonsgegevens, verzoek tot verwijdering, niet aan de juiste rechtsregels getoetst, bevoegdheid Afdeling om van het hoger beroep kennis te nemen
 13. CBb 8 maart 2012, AWB 11/317, 11/358 en 11/372 LNJ: BV8297, JB2012/135
  Trefwoorden:
  exceptieve toetsing beleidsregels, grondrecht op privéleven, kernrecht, Gedragscode Zorgverzekeraars, GGZ, DBC-systeem, diagnose-informatie,  declaratiesystematiek, elektronisch werkproces, zelf in de zaak voorzien
 14. EHRM 14 februari 2012, Romet t. Nederland 7094/06 JB2012/78 en JIN 2012/107
  Trefwoorden:
  Kentekenregister, tenaamstelling kentekenbewijs, identiteitsfraude, correctierecht, onschuldpresumptie, rechten van de verdediging, gijzeling, rechtsbescherming, bereikbaarheid, basisregistratie, zorgplicht
 15. ABRvS 30 november 2011, 201011851/1/H3  LJN: BU6383, JB2012/44
  Trefwoorden:
  elektronisch medisch (patiënten)dossier, verwerking van persoonsgegevens, onderscheid informatierechten van een ieder en van de betrokkene, volledig overzicht van de verwerkte gegevens, overzicht van namen van degenen die het medisch dossier hebben geraadpleegd, onderscheid tussen raadplegers en ontvangers, inzagerecht is niet beperkt tot correctie en aanvulling van het dossier, belang bij inzage wordt verondersteld, controle op naleving beroepsgeheim, inbreuk op de privacy van medewerkers van het ziekenhuis, zwijgrecht
 16. ABRvS 16 november 2011,  201011810/1/H3 LJN: BU4568, JB 2012/23 en JIN 2012/68
  Trefwoorden:
  onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf, overwegende overheidsinvloed, adviseur, bestaan van documenten, geloofwaardigheid, inzichtelijkheid onderzoek door het bestuursorgaan 

2011

 1. Rechtbank 's-Gravenhage 7 september 2011, AWB 11/2937 LJN: BR7092, JB2011/245
  Trefwoorden:
  bestuursdwang, dwangsombesluit, rijkspas, burgerservicenummer (BSN), publieke taak, publiekrechtelijke taak, wetsgeschiedenis, beveiliging, identiteitscontrole, toegangscontrole, toegang tot elektronische gegevensverwerking, elektronische handtekening
 2. ABRvS 7 september 2011, 201100335/1//H3 LJN: BR6938, JB 2011/225
  Trefwoorden:
  actieve openbaarmaking, onderzoeksrapport van de Onderwijsinspectie, publicatie op de website, belang van een goede en democratische bestuursvoering, publieke informatie over de wijze waarop publieke middelen worden besteed, verantwoording van uitgeoefend toezicht, wettelijke regeling van openbaarmaking van inspectierapporten, belangenafweging voorgenomen openbaarmaking, gewicht algemeen (publiek) belang, onevenredige benadeling, negatieve publiciteit, gemiddelde lezer, inhoudelijke criteria 
 3. CBb 17 juni 2011, AWB 10/967 t/m AWB 10/970 LJN: BQ9603, JB 2011/205
  Trefwoorden:
  volledigheid subsidieaanvraag, aanvraagformulier, datum van ontvangst, subsidieplafond, budgetuitputting, rangschikking door loting, in stand laten rechtsgevolgen, elektronisch bestuur(lijk verkeer) 
 4. CBb 15 juni 2011, AWB 09/238 LJN: BQ8708, JB 2011/182 en JIN 2011/687
  Trefwoorden:
  politieke communicatie, spamverbod, beginselplicht tot handhaving, handhavingsplicht op grond van richtlijn 2002/58/EG, handhavingsbeleid OPTA, elektronische klachtvoorziening (spamklacht)
 5. ABRvS 27 april 2011, 201008171/1/H3 LJN: BQ2643, JB 2011/148
  Trefwoorden:
  meldingsplicht zorginstelling bij calamiteiten, belang van inspectie, toezicht en controle, persoonlijke levenssfeer van een overledene, onevenredige benadeling van de zorginstelling, de daarbij werkzame hulpverleners en de patiënt, medisch beroepsgeheim, maatschappelijk vertrouwen, toetsing ex tunc
 6. ABRvS 30 maart 2011, 201007835/1/H3 LJN: BP9590, JB 2011/132
  Trefwoorden:
  van de werkingssfeer van de Wob uitgezonderde bestuursorganen, niet-ontvankelijkheid, besluitbegrip, beoordeling omtrent de aanwezigheid en reikwijdte van de door de aanvrager veronderstelde bevoegdheid, evidente afwezigheid van enige publiekrechtelijke rechtsplicht en daaruit voortvloeiende bevoegdheid, geen openbaarmaking kosten van toezicht AFM, geen wetshistorische of systematische interpretatie nu de tekst voldoende concreet en duidelijk is
 7. ABRvS 9 maart 2011, 201008270/1/H3 LJN: BP7115, JB 2011/102
  Trefwoorden:
  verzoek om informatie neergelegd in documenten, een te algemeen geformuleerd verzoek, verzoek tot precisering, behulpzaamheid bestuursorgaan 
 8. ABRvS 2 februari 2011, L201005870/1/H3 JN: BP2784, JB 2011/80 en JIN 2011/361 en 2011/416
  Trefwoorden:
  gegevensverstrekking aan derden, herhaald verzoek, recht van verzet, recht op correctie, afscherming van persoonsgegevens 
 9. ABRvS 2 februari 2011, 201005110/1/H3 LJN: BP2831, JB 2011/66
  Trefwoorden:
  recht op inzage, minuut, persoonsgegevens, gegevens die een neerslag vormen van een over een bepaalde persoon genomen beslissing, het belang van de bescherming van rechten en vrijheden van anderen, belang van de verantwoordelijke en onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen, het belang van een ongestoorde gedachtenwisseling tussen ambtenaren, werklast in verband met de hoge frequentie van het aantal verzoeken, transparantiebeginsel, het verstrekken van afschriften 
 10. ABRvS 15 december 2010 200908266/1/H3 LJN: BO7333, JB 2011/41
  Trefwoorden:
  plaatsingsplan voor antenne-installaties, actieve openbaarmaking, bewonersbrief, besluitbegrip, document over een bestuurlijke aangelegenheid, convenant nationaal antennebeleid, beleid bestuursorgaan, publieke taak, overige informatie, bevoegdheid bestuursrechter, rechtsingang, onomkeerbare gevolgen van verspreiding, redelijke wetsuitleg, besluit tot openbaarmaking, vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens, milieu-informatie, milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu, belangenafweging, restrictieve uitleg van het met geheimhouding gediende belang, aannemelijkheid daadwerkelijke schade openbaarmaking
 11. EU HvJ 16 december 2010 C-266/09, JB 2011/20
  Trefwoorden:
  overgangsrecht nieuwe richtlijnen, Verdrag van Aarhus, betekenis begrip milieu-informatie in richtlijn 2003/4/EG, openbaarheid van milieu-informatie, emissies in het milieu, geheimhouding van bedrijfsgeheimen op verzoek, gewasbeschermingsmiddelen, risico van aantasting van een van de componenten van biologische diversiteit, risico van verspreiding van residuen in bodem of grondwater, elementen van het milieu, gezondheid, voedselveiligheid
 12. EU HvJ 9 november 2010 C-92/09 en C-93/09, JB 2011/1
  Trefwoorden:
  verplichting tot elektronische publicatie van begunstigden van steun uit landbouwfondsen, geldigheid Uniewetgeving, grondrechtentoetsing Hof van Justitie, Handvest van de grondrechten, EVRM, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, bescherming van persoonsgegevens van geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, mededeling van bekendmaking op de aanvraagformulieren, toestemming,  wettelijke grondslag, transparantie als doelstelling van algemeen belang, evenredigheidsbeginsel, differentiatie in aanspraken tussen rechtspersonen en natuurlijke personen, rechtsgevolgen ongeldigheid, bijhouden van een register door de functionaris voor de gegevensbescherming, verplichting tot voorafgaand onderzoek

2010

 1. ABRvS van 20 oktober 2010 200905009/1/H3 LJN: BO1165, JB 2010/258 en JIN 2011/22 en 2011/83
  Trefwoorden:
  aanbesteding, bestuurlijke aangelegenheid, afbakening plicht tot openbaarmaking, opvraagbaarheid,  informatie die reeds openbaar is, handelsregister, BIG-register, bedrijfs- en fabricagegevens, vog-rp, persoonlijke levenssfeer rechtspersoon, persoonlijke levenssfeer bestuurders, bestuurlijke lus
 2. ABRvS 8 september 2010 200909350/H3 LJN: BN6172, JB 2010/233
  Trefwoorden:
  begrip besluit, begrip bestuursorgaan, verantwoordelijke, verwerking van persoonsgegevens, rechtvaardigingsgronden, recht op verwijdering van persoonsgegevens,  journalistieke exceptie, online-krantenarchief,  betrouwbaarheid en representativiteit van het archief, toestemming, internet, website, domeinnaam
 3. ABRvS 23 juni 2010 200908919/1/H3 LJN: BM8796, JB 2010/191
  Trefwoorden:
  belang van een goede en democratische bestuursvoering,  belang van controle op de integriteit van de besluitvorming, belang van controle op illegale staatssteun, economische of financiële belangen, onevenredige bevoordeling of benadeling, bekend uit openbare bron, publiek-private samenwerking (PPS), aanwending van publieke bevoegdheden in het private rechtsverkeer, vermoeden van staatssteun, gelijkheidsbeginsel
 4. EU HvJ 29 juni 2010 C-28/08 P, JB 2010/172
  Trefwoorden:
  toegang tot documenten, bescherming van persoonsgegevens, weigering van openbaarmaking, uitzonderingsgrond, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu, transparantie, persoonsgegevens, gegevensverstrekking, uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen voor openbaarmaking van hun namen, aantonen van de noodzaak van verstrekking van persoonsnamen, uitdrukkelijke en legitieme rechtvaardigingsgrond, enig overtuigend argument, belangenafweging, rechtmatige belangen van de betrokkenen
 5. Rb Amsterdam 11 mei 2010 AWB 09/462 LJN: BM4005, JB 2010/169
  Trefwoorden:
  Bibob-adviezen Hells Angels, Acroniemonderzoek, bevoegdheid bestuursrechter,  ontvankelijkheid van de Stichting, persoonsgegevens, inzagerecht, volledig overzicht, gesloten verstrekkingenregime, gegevensverstrekking aan derden en aan belanghebbenden zelf, persoonlijke levenssfeer, correctierecht, verantwoordelijke, verwijzing naar de bron, voorlichting aan partijen
 6. ABRvS 14 april 2010 200906092/1/Hr LJN: BM1041, JB 2010/137
  Trefwoorden:
  verzoek om inzage, fiscaal dossier, fiscale geheimhoudingsplicht, bijzondere openbaarmakingsregeling met een uitputtend karakter, ministeriële ontheffingsbevoegdheid, Wob-weigeringsgronden, competentieverdeling van de belastingrechter en de bestuursrechter, aanvullenden rechtsmacht van de burgerlijke rechter
 7. ABRvS 21 april 2010 200907874/1/H3 LJN: BM1769, JB 2010/142
  Trefwoorden:
  register van aangemelde gegevensverwerkingen, functionaris voor de gegevensbescherming, inzagerecht, gegevensverstrekking aan derden 
 8. EU HvJ 9 maart 2010 C-518/07, JB 2010/96 
  Trefwoorden:
  autoriteiten belast met toezicht, begrip - in volledige onafhankelijkheid -, interpretatiemethode Hof, wetsgeschiedenis, fundamentele rechten en vrijheden, persoonlijke levenssfeer, bescherming van persoonsgegevens,  belangen van een vrij verkeer van persoonsgegevens, beginsel van democratie, bestuurlijke organisatie, democratische legitimiteit, beginsel van attributie van bevoegdheid
 9. ABRvS 17 februari 2010 200906298/1/H3, LJN BL4132, JB 2010/86
  Trefwoorden:
  Openbaarmaking notulen van de ministerraad, besluiten en besluitenlijsten, intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen, belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties, gewicht van het belang van openbaarmaking, invloed tijdsfactor
 10. ABRvS 3 februari 2010 200903967/1/H3, LJN BL1852, JB 2010/66
  Trefwoorden:
  individueel ambtsbericht, persoonsgegevens, inzagerecht, correctierecht, uitzonderingsgronden, recht op een eerlijk proces, beperkingen met het oog op een goede procesorde, volledige rechterlijke toetsing, ongeoorloofde inmenging in de privésfeer, uitzondering hoorplicht in bezwaar, op voorhand redelijkerwijs geen twijfel
 11. EU HvJ 26 januari 2010, C-362/08 P, JB2010/40
  Trefwoorden:
  toegang tot documenten, procedure in twee etappen, initiële en confirmatieve procedures,  beroep op de rechter, klacht bij de Europese ombudsman, zeer ruim recht van toegang, herhaald verzoek,  voor beroep vatbaar besluit, definitieve dus aanvechtbare handeling, wanbeheer, voortgezette besluitvorming, definitief besluit, ontvankelijkheid, terugverwijzing
 12. ABRvS 16 december 2009 200809388/1/H3, LJN BK6716, JB 2010/31
  Trefwoorden:
  planschaderisicoanalyse, intern beraad, oogmerk, economische uitvoerbaarheid, persoonlijke beleidsopvatting, financiële belang van de gemeente, openbaarmaking lokt juridische procedures uit, planschade, objectieve bepaalbaarheid, belang van openbaarheid van overheidsinformatie, procespositie van de gemeente, bevoordeling verzoekers, openbaarmaking ingevolge de Wob betekent openbaarheid voor eenieder
 13. CRvB 21 november 2009 07/6943 WWB + 07/6944 WWB LJN BK4064, JB 2010/19
  Trefwoorden:
  huisbezoek, huisrecht, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, redelijke grond, toestemming, eis van "informed consent", bewijslast, geen uitsluiting onrechtmatig verkregen bewijs, fair trial, onjuiste opgave woonadres, schending inlichtingenplicht, intrekking en terugvordering van bijstand