Publicaties 2005 - 2009

Wetenschappelijke publicaties:

 1. Wob en selectief belang.
  In: R.J.N. Schlössels, C.L.G.F.H. Albers, A.J. Bok en A.M.M.M. Bots (red),
  Jurisprudentie Bestuursrecht Select, Den Haag 2009, tweede herziene druk, pp. 537-553
 2. Basisregistraties en rechtsbescherming. Over de dualisering van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking.
  In: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2009-4, 10 pp 70-80
 3. Elektronisch bestuurlijk verkeer in de Awb. Rechtspraktijk en rechtspraak
  In: Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 2008, pp. 20-38
 4. Daadkracht en bezinning: Veiligheid, bestuurlijke aanpak en samenwerkingsverbanden
  in: Christen Democratische Verkenningen, Winter 2007
 5. Openbaarheid van bestuur, privacywetgeving en gegevensverwerking door de politie
  in: Privacy & Informatie 2007 nr 5, pp. 194-203
 6. Toezicht en handhaving in het lokale veiligheidsbeleid: bestaande en nieuwe bevoegdheden en wat er nog gaat komen,
  in: L.J.J. Rogier en H. de Doelder (red.), Toezicht, Opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht, Den Haag 2006, pp. 77-112
 7. Privacy en gegevensbescherming in de Europese Constitutie,
  Privacy & Informatie, 2005, nr. 2, pp 50-56
 8. Het Handvest van de grondrechten in de rechtspraak van het Hof van Justitie,
  in: Getuigend Staatsrecht, Liber amicorum A.K. Koekkoek, Nijmegen 2005, pp. 121-187

Onderzoeksrapporten:

 1. De verplichtingen van een elektronische overheid in de Dienstenrichtlijn.
  Over de functies van het één-loket in vergelijking met het Bedrijvenloket,
  Adviesrapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
  Juli 2007, pp 1-28
 2. Samenwerkende Inspecties, Eenduidig toezicht
  Bedrijfs- en beroepsmatige gegevens als persoonsgegevens. Over de afbakening van de Wet bescherming persoonsgegevens
  Onderzoek in opdracht van het Project Samenwerkende Inspecties (opdrachtgever: ministerie van VROM)
  Voorstudie ten behoeve van de Wet inspectiegegevens
  Januari 2007, pp 1-29

Preadviezen / Interventies:

 1. De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht,
  Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Bestuursrecht, behandeling van de preadviezen, Interventie pp. 18-21, 23-24 en 25-26
 2. Wetgeving en ICT-toepassingen, Preadviezen Vereniging voor wetgeving en en wetgevingsbeleid,
  Verslag van het symposium op 27 april 2005, Den Haag 2005, Interventie pp. 124-135

Annotaties:

2009

 1. ABRvS 25 november 2009 200609339/1/H3 LJN BK4335, JB 2009/274
  Trefwoorden:
  vervolg op prejudiciële beslissing Hof van Justitie inzake het inzagerecht van betrokkene betreffende gegevensverstrekking aan afnemers en derden op grond van de Wet GBA, Wob, protocollering, recht op informatie, bewaartermijn, evenredigheidsbeginsel, correctierecht, toezicht en controle, GBA-bescheiden, systeembeschrijving, bewijslastverdeling
 2. CBB 4 september 2009 AWB08/474, AWB 08/481 LJN BJ8735,JB 2009/261
  Trefwoorden:
  financieel toezicht, bevoegde appelinstantie, gesloten systeem van geheimhouding, Wte als lex specialis inzake de Wob, geheimhoudingsplicht, uitzonderingsbevoegdheid, bedrijfsvertrouwelijke gegevens
 3. ABRvS 12 augustus 2009 200807021/1/H3 LJN BJ5104, JB 2009/231
  Trefwoorden:
  het gevoelige karakter van de bestuurlijke aangelegenheid, persoonlijke levenssfeer van resp. indieners, ambtenaren, familie en ervan van de overledene, belangenafweging, openbaarheid in redelijkheid kunnen weigeren, namen en adressen, persoonsgegevens, beroepshalve functioneren van ambtenaren 
 4. EU GvEA 2 september 2009 T-37/07 en T-323/07, JB 2009/191 en JIN 2009/742 en 2009/770
  Trefwoorden:
  specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme; besluiten tot opneming, handhaving en afvoering van de naam van betrokkene op de EU-lijst inzake personen en entiteiten waarop verordening (EG) nr. 2580/2001 van toepassing is, vermoeden van onschuld, begrip veroordeling, evenredigheidsbeginsel
 5. ABRvS 8 juli 2009 200808942/1/H3 LJN BJ1892,  JB 2009/183
  Trefwoorden:
  redelijke vermoeden strafbare feiten, vermoeden, redelijkerwijs doen vermoeden, aannemelijk, aannemelijke feiten, voldoende aannemelijk, betrouwbaarheid, zakelijk samenwerkingsverband, politiemutaties, verklaring anonieme getuige, eis van samenhang, Bureau Bibob, adviseur, zorgvuldigheid van het onderzoek, kwaliteit van de adviezen, inzichtelijkheid, vergewisplicht,  criminal charge, fair trial, equality of arms, ongestoord genot van eigendom, algemeen belang, fair balance, financiële compensatie, bestuursdwang
 6. EU Hof van Justitie 7 mei 2009 C-553/07. JB 2009/159
  Trefwoorden:
  GBA, persoonsgegevens, verwerking van persoonsgegevens, GBA, inzagerecht, (beperking) recht van toegang tot informatie, bewaartermijn, protocollering, informatieverplichtingen,  verantwoordelijke,  beleidsvrijheid wetgever, evenwichtige belangenafweging, evenredigheidsbeginsel, controle nationale rechter
 7. CRvB 12-05-2009 07/5251 LJN BI4343, JB 2009/153
  Trefwoorden:
  intrekking en terugvordering bijstand, onderzoeksplicht, zorgvuldige voorbereiding, belastend besluit, bewijslast, bewijslastverdeling, bewijsrisico, belastingsignaal, Suwinet, ketenpartners, herroepen besluit 
 8. ABRvS 25-03-2009 200704392/1 LJN BH7691, JB 2009/127
  Trefwoorden:
  Srebrenica-onderzoek, werkingssfeer Wob, "onverminderd het elders bij wet bepaalde", verdragsrechtelijke geheimhoudingsverplichtingen, Verordening (EG) toegang tot documenten, toezegging van vertrouwelijkheid, risico weigering toestemming, persoonlijke levenssfeer van militairen, anonimisering, herleidbaarheid, intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen, rol van ambtenaren in de openbare discussie, bestuurlijke aangelegenheid
 9. ABRvS 11-03-2009 200805067-1 LJN BH5525, JB 2009/114
  Trefwoorden:
  GBA, spookbewoner, inwoning, inschrijving adresgegevens, onvolledig onderzoek, toestemming, correctierecht, hem betreffende gegevens, aantekening van onjuistheid of in onderzoek, gelijkstelling beslissing met besluit in de zin van de Awb, bewijs- en risicoverdeling
 10. ABRvS 21-01-2009 regionale commissie vertrouwenspersoon LJN BH0453, JB 2009/73
  Trefwoorden:
  Bestuurlijke aangelegenheid, onder verantwoordelijkelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf, regionale klachtencommissie, vertrouwenspersoon, onderzoek, onafhankelijkheid, functie, geheimhoudingsplicht, aanwezigheid documenten
 11. EU Hof van Justitie 16 december 2008, AZR, C-524/06, JB 2009/52
  Trefwoorden:
  burgerschap van de Unie, reis- en verblijfsrecht op het grondgebied van de lidstaten, verbod van discriminatie op grond van nationaliteit, vrijheid van vestiging, verenigbaarheid gecentraliseerde gegevensverwerking met het noodzakelijkheidsvereiste van art. 7, sub e, van richtlijn 95/46/EG, bescherming persoonsgegevens, vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van openbaar gezag, autonoom begrip van het gemeenschapsrecht, uitvoering wetgeving verblijfsrecht, criminaliteitsbestrijding, statistische gegevensverwerking
 12. CRvB 5 december 2008, CBBS, LJN BG5758
  Trefwoorden:
  CBBS, beoordeling arbeidsongeschiktheid, rechtens aanvaardbaar ondersteunend systeem en methode, actuele functies, arbeidskundige grondslag, onderzoeks- en motiveringsplicht
 13. ABRvS 03-12-2008 200801696-1 LJN BG5897, JB 2009/15
  Trefwoorden:
  Wob-verzoek, -Elektronisch, bestuurlijk verkeer. kenbaarheid opening elektronische weg. webformulier. e-mailadres. openstelling voor publieksvragen

2008

 1. ABRvs 1 oktober 2008, JB 2008/253, Polismodel gemeente Tilburg
  Trefwoorden:
  Belang, -bij beroep. Persoonsgegevens, -verstrekking aan derden. Gegevensverwerking, Recht van verzet, -noodzakelijk voor goede vervulling van publiekrechtelijke taak, kwaliteit gegevensverwerking
 2. CBb 9 september 2008, JB 2008/245, Mkz crisis Kootwijkerbroek
  Trefwoorden:
  Bekendmaking onderzoeksgegevens, Wob procedure, onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf
 3. ABRvS 3 september 2008, JB 2008/222, Verwijsindex Antillianen
  Trefwoorden:
  bijzondere persoonsgegevens, ras, etniciteit, etnische afkomst, Verwijsindex Antillianen (VIA), gemeentelijke casusoverleggen Antillianen, begrip noodzakelijk met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, beoordelingsvrijheid, beoordelingsruimte, volle toetsing, intensieve rechterlijke toetsing, verantwoordelijke, welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, Antilliaanse risicojongeren, feitelijke onderbouwing noodzaak ontheffingverlening, risicofactoren, inschrijving GBA, aard, ernst en omvang van de problematiek, onderbouwing, discriminatie, maken van onderscheid op grond van etniciteit, objectieve en redelijke rechtvaardiging, legitiem doel, proportionaliteit (passend middel), subsidiariteit, strikte interpretatie, gedragslijn, vrijwaring van stigmatisering, rechtspositie geregistreerden, inzage- en correctierecht, rechtswaarborgen, na de hoorzitting verzonden brieven
 4. CBb 4 juni 2008, JB 2008/212,  Tijdstip van ontvangst elektronische subsidieaanvraag
  Trefwoorden:
  MEP-subsidie (windenergie), digitale subsidieaanvraag, elektronisch berichtenverkeer, e-mail, vereiste gebruik origineel aanvraagformulier, datum ontvangst aanvraag, uitdrukkelijke uitsluiting elektronisch verkeer bij of krachtens wettelijk voorschrift, prevalerend vormvoorschrift, kenbaarheid openstelling elektronische weg, tijdstip ontvangst onvolledige elektronische aanvraag, motivering
 5. EU HvJ 1 juli 2008, JB 2008/174, Weigeringsbesluit openbaarmaking richtlijnvoorstel
  Trefwoorden:
  wetgevingsadvies van de juridische dienst van de Raad; interpretatiekader; onderzoeks- en motiveringsplicht; bescherming belang instelling bij het vragen en het ontvangen van eerlijke, objectieve en volledige juridische adviezen; vereiste van een reëel, redelijkerwijs voorzienbaar en niet louter hypothetisch risico; verbijzondering begrip hoger openbaar belang; algemeen belang van toegankelijkheid van een document, rekening houdend met de voordelen van een grotere transparantie, te weten: een betere deelneming van de burgers aan het besluitvormingsproces en een grotere legitimiteit en meer doelmatigheid en verantwoordelijkheid van de administratie ten opzichte van de burgers binnen een democratisch systeem
 6. ABRvS 14 mei 2008, JB 2008/142, Openbaarmaking rapport-Fijnaut
  Trefwoorden:
  ambtshalve gedektverklaring relatieve onbevoegdheid rechtbank, procesbelang, ontvankelijkheidsgebrek hoger beroep, ratio regeling bezwaar of beroep van rechtswege, afzonderlijke beoordeling ontvankelijkheid van hoger beroep en beroep van rechtswege, weigeringsgronden, veiligheid van de Staat, opsporing en vervolging van strafbare feiten, betrekkingen van Nederland met andere staten, contract-research, intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen, discretionaire bevoegdheid bestuursorgaan, geen verplichting toestemming betrokkene te vragen
 7. ABRvS 12 maart 2008, JB 2008/107, Weigering openbaarmaking e-mails Inspectie WVS inzake Probo Koala
  Trefwoorden:
  openbaarmaking e-mails met bijlagen, geen ambtshalve toetsing omvang Wob-verzoek, proceseconomie, milieu-informatie, bestand van namen en e-mailadressen van internationale ambtenaren, intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen, feiten verweven met persoonlijke beleidsopvattingen, risico van onjuiste of onvolledige beeldvorming, motivering
 8. ABRvS 12 maart 2008, JB 2008/100, Tuchtrechtelijke gegevens NOvA (Belanghebbendebegrip Awb, begrip tuchrechtelijke gegevens, ontheffingsbevoegdheid Cbp)
  Trefwoorden:
  begrip belanghebbende, rechtstreeks belang, afgeleid belang, tegengesteld belang, ontheffing verbod tot verwerking bijzondere persoonsgegevens, tuchtrechtelijke antecedenten, wettelijk tuchtrecht advocatuur, onbevoegdheid
 9. ABRvS 27 februari 2008, JB 2008/78, Intrekking exploitatievergunningen prostitutie-inrichtingen Groningen
  Trefwoorden:
  intrekking exploitatievergunning, prostitutie-inrichting, Bibob-intrekkingsgrond, vermoeden van ernstig gevaar, advies Bureau Bibob, vergewisplicht bestuursorgaan, toetsingskader, Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), register zware criminaliteit, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, informatie van dragende betekenis, informatie die voldoende concreet en overtuigend is alsmede direct herleidbaar op betrokkene, weigering aanvullende gegevens te verstrekken
 10. HvJ 18 december 2007, JB 2008/53, Zweden/Commissie
  Trefwoorden:
  toegang tot documenten, habitatrichtlijn, discretionair vetorecht, auteursregel, nuttig effect, collisieregel, subsidiariteitsbeginsel, bevoegdheid tot deelneming aan de communautaire besluitvorming, loyale samenwerking, loyale samenspraak, conform advies, verzet, motiveringsplicht, communautair besluit, rechtsbescherming gemeenschapsrechter
 11. ABRvS 16 januari 2008, JB 2008/42, Biomassa
  Trefwoorden:
  milieuvergunning, zienswijzen, besluitonderdeel, beroepsgronden, Wet Bibob, discretionaire bevoegdheid, beleidslijn, indicatoren, Bibob-intake en -screening, geheimhoudingsplicht, samenwerkingsverband, ernstig gevaar, faillissementsfraude, bestuurdersaansprakelijkheid, valsheid in geschrift, evenredigheid, motivering, betrouwbaarheidstoetsing
 12. GvEA 8 november 2007, JB 2008/21, Bavarian Lager Company
  Trefwoorden:
  toegang tot documenten, Eurowob, lijst van deelnemers, persoonlijke levenssfeer, bescherming van persoonsgegevens, documenten die persoonsgegevens bevatten, aantonen doel en specifiek belang, nakoming van een wettelijke verplichting, recht op bezwaar, gevoelige gegevens, participatie als vertegenwoordiger vs. op persoonlijke titel, bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits

2007

 1. ABRvS 7 november 2007, JB 2007, 226, Proces-verbaal bekladdingen Purmerend
  Trefwoorden:
  openbaarmaking van documenten, tijdelijk politieregister, proces-verbaal, strafvorderlijk gegeven, gegeven berust bij twee bestuursorganen, bevoegdheid korpsbeheerder, titel 2A Wjsg is geen bijzondere openbaarmakingsregeling met een bijzonder karakter, korpsbeheerder dient standpunt OM in aanmerking te nemen bij zijn beslissing
 2. ABRvS 3 oktober 2007, JB 2007, 212, Onderzoeksgegevens Volendam
  Trefwoorden:
  document, bestuursorgaan, bestuurlijke aangelegenheid, werkzaam onder verantwoordelijkheid, college van bestuur, faculteit, decaan, academische vrijheid, onderzoek in opdracht
 3. ABRvS 4 juli 2007, NJ 2007, 652, Alijda II
  Trefwoorden:
  Convenant en privacyregeling Alijda Rotterdam. Samenwerkingsverband van OM, politie, gemeente, Belastingdienst en FIOD. Opneming van persoonsgegevens van malafide huiseigenaren op een zwarte lijst. Onrechtmatigheid van verstrekking van strafrechtelijke persoonsgegevens op basis van politieregisters
 4. ABRvS 19 september 2007, JB 2007, 196, Intrekking exploitatievergunning coffeeshop Assen
  Trefwoorden:
  intrekking exploitatievergunning coffeeshop, Bibob-advies, samenwerkingsverband, mate van gevaar, relatie tot strafbare feiten, bezwaaradviescommissie, inzage, geheimhoudingsplicht, gesloten verstrekkingenregime, taak van de wetgever
 5. ABRvS 18 juli 2007, JB2007, 180, Koerdische demonstratie Utrecht
  Trefwoorden:
  demonstratie, persoonlijke levenssfeer, persoonsgegeven, bijzondere persoonsgegevens, politieregister, gesloten verstrekkingenregime Wpolr, opsporing en vervolging van strafbare feiten, inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen en proceskostenvergoeding
 6. ABRvS 4 juli 2007, JB 2007, 165, Alijda
  Trefwoorden:
  Alijda-project, zwarte lijst, toezicht en handhaving, inzage- en correctierecht, recht van verzet, puntenscore op grond van strafrechtelijke gegevens, politieregisters, gesloten verstrekkingenregime, ambtshalve aanvulling van rechtsgronden, bijzondere persoonsgegevens, welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven doeleinden, noodzakelijke gegevensverwerking, persoonlijke levenssfeer, waarborgen voor een zorgvuldige gegevensverwerking
 7. ABRvS 20 juni 2007, JB 2007, 149, Afvloeiingsregeling provincie Noord-Brabant
  Trefwoorden:
  partijwisseling, verzuimherstel, bestuurlijke aangelegenheid, persoonlijke levenssfeer ambtenaren, overeengekomen geheimhouding, bijzonder gegeven, vergaringsplicht, bewijsregel
 8. CRvB 7 februari 2007, JB 2007, 78, Faxverkeer
  Trefwoorden:
  tijdige ontvangst bezwaarschrift, verzending per fax, faxjournaal, verzending OK, elektronisch bestuurlijk verkeer, elektronisch dossier
 9. ABRvS 24 januari 2007, JB 2007, 42, Proces-verbaal valse aangiften
  Trefwoorden:
  herhaald verzoek, recht van een ieder, eerder identiek Wob-verzoek van echtgenoot/gemachtigde, pro forma ondertekening, klacht feitelijke onjuistheid verslag van de hoorzitting, belang goede procesorde, mandatering Openbaar Ministerie
 10. ABRvS 20 december 2006, JB 2007, 27, Bruinrotbesmetting pootaardappelen Franekeradeel
  Trefwoorden:
  onevenredige benadeling, persoonlijke levenssfeer, intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen, e- mail als elektronisch document, bruinrotbesmetting pootaardappelen, Europese samenwerking, bijzonder belang bij openbaarmaking, zorgvuldige voorbereiding
 11. CBb 1 september 2006, JB 2007, 18, Teledetectie
  Trefwoorden:
  Europees subsidierecht, akkerbouwsteun, geïntegreerd beheers- en controlesysteem, premiewaardigheid, referentiejaren, kortingen en uitsluitingen, terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen, verificatie-toezicht, teledetectie-onderzoek, satellietbeelden, tegenbewijs op perceelsniveau, bewijsrisico aanvrager, verzamelen en bewaren gegevens en bescheiden, vergewisplicht, evenredigheidsbeginsel, handelen te goeder trouw

2006

 1. ABRvS 1 november 2006, JB 2006, 324
  Trefwoorden:
  besluitbegrip, bestuursorgaan, Koninklijk Huisarchief, Nationaal Archief, Archief van het Kabinet van de Koningin, overwegende overheidsinvloed, onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf, archiefbescheiden
 2. GvEA EU 4 oktober 2006, JB 2006, 313
  Trefwoorden:
  Olaf, beginsel van loyale samenwerking, verplichting tot aandachtig onderzoek, verantwoordelijkheid nationale autoriteiten, huiszoekingsbevel, lekken informatie, schending beroepsgeheim, omkoping, bescherming van het privéleven en de woning, aantasting reputatie en beroepseer, persvrijheid, het beginsel van het vermoeden van onschuld, het recht op een eerlijk proces, beginsel van daadwerkelijke gerechtelijke bescherming, niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap, causaliteit, Europese ombudsman, handeling van wanbestuur, beginsel van behoorlijk bestuur
 3. CRvB 1 september 2006, JB 2006, 310
  Trefwoorden:
  hoorplicht, verzoek tot uitstel, faxbericht, verdeling bewijslast, bewijsrisico verzender, status "OK" op de verzendbevestiging, informatieplicht, verkeer langs elektronische weg
 4. ABRvs 16 augustus 2006, JB 2006, 289
  Trefwoorden:
  onderzoek rechtsextremisme, aan de Wob derogerende voorziening, politieregister, document, berusten bij een bestuursorgaan, informatie op internet, website, internetpagina, computerbestand, documenten ten behoeve van intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen
 5. GvEA 6 juli 2006, JB2006, 266
  Trefwoorden:
  Olaf, recht op toegang tot documenten, intern en extern onderzoek, mededeling van onderzoeksrapporten, confirmatief verzoek, gerechtelijke procedures en juridisch advies, het doel van inspecties, onderzoeken en audits, een hoger openbaar belang, beroepsgeheim, gegevensbescherming
 6. ABRvS 12 juli 2006, JB 2006, 254
  Trefwoorden:
  besluitbegrip, zwarte lijst, recht van verzet
 7. GvEA EU 30 mei 2006, JB 2006, 239
  Trefwoorden:
  Lombardclub, bankenkartel, bekendmakingsplicht, bekendmakingsbesluit, ontvankelijkheid, geheimhoudingsplicht, zakengeheim, toegang tot documenten, bescherming van persoonsgegevens
 8. ABRvS 31 mei 2006,JB 2006, 218
  Trefwoorden:
  openbaarmaking uit eigen beweging, besluit, belanghebbende, integriteit, onkreukbaarheid, belangenverstrengeling, nevenwerkzaamheden, anonimisering, belangenafweging, redelijkheidstoetsing
 9. ABRvS 24 mei 2006, JB 2006, 217 en JIN 2006/418
  Trefwoorden:
  wet Bibob, seksinrichting, raamprostitutie, zakelijk samenwerkingsverband, ernstige mate van gevaar, redelijkheid van het vermoeden, evenredigheid en redelijkheidstoetsing
 10. CBb 28 april 2006, JB 2006, 202
  Trefwoorden:
  effecten, effecteninstelling, effectenbemiddelaar, registerinschrijving, betrouwbaarheid (mede)beleidsbepalers, toezichtsantecedent, motiveringsplicht, beoordelingsvrijheid, rechterlijke toetsing
 11. ABRvS 19 april 2006, JB 2006, 168
  Trefwoorden:
  algemeen ambtsbericht, vergaren van informatie, toezegging vertrouwelijkheid, afweging per individueel geval, bescherming persoonlijke levenssfeer, geheimhouding identiteit en hoedanigheid, belang van finale geschillenbeslechting, verklaring op persoonlijke titel, gevaarzetting, toestemming voor openbaarmaking, horen in bezwaar , betekenis motivering afwijzend dictum op het verzoek om voorlopige voorziening
 12. Rb. Maastricht 27 maart 2006, JB 2006, 162
  Trefwoorden:
  elektronisch bestuurlijk verkeer, elektronische handtekening, authentificatie, bezwaarschrift per e-mail, contra legem beleid, infrastructuur, ontvankelijkheid, zelf in de zaak voorzien, ten overvloede overweging
 13. ABRvS 29 maart 2006, JB 2006, 146
  Trefwoorden:
  bekendmaking op een andere geschikte wijze, inschrijving GBA, laatst bekende adres, verschoonbare termijnoverschrijding
 14. ABRvS 22 maart 2006, JB 2006, 124
  Trefwoorden:
  inspectie, controle en toezicht, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Wobverzoek betrokkene, bronbescherming, vertrouwelijkheid gebruikte methoden, vertrouwensrelatie IGZ en de beroepsgroep, redelijkheidstoetsing, zelfstandige onderzoeksbevoegdheden, medewerkingsplicht
 15. ABRvS 8 maart 2006, JB 2006, 119
  Trefwoorden:
  mandaatsverbod, vooringenomenheid, vorm openbaarmaking, informatie die al openbaar is (digitaal of ter inzage), weigering openbare documenten in afschrift te verstrekken, inzagerecht, recht van kopie, kostenvergoeding
 16. CBb 21 februari 2006, JB 2006, 102 en JIN 2006/222
  Trefwoorden:
  buiten behandeling laten, verzuimherstel, aanmelding, aanvraag, besluit, elektronisch bestuur, elektronisch bestuurlijk verkeer
 17. ABRvS 8 februari 2006, JB 2006, 80 en JIN 2006/221
  Trefwoorden:
  intern beraad, vertrouwelijk vooroverleg, milieu-informatie, Verdrag van Aarhus, afwegingskader, aanwijzing beslissing op bezwaar, procesbelang
 18. ABRvS 7 december 2005, JB 2006, 50
  Trefwoorden:
  tenaamstelling kentekenbewijs, Kentekenregister, Rijbewijsregister, correctierecht, katvanger, identiteitsfraude
 19. ABRvS 23 november 2005, JB 2006, 28
  Trefwoorden:
  melding steunmaatregel, afvalverwerking, concessiebesluit, concessieovereenkomst, e-mail, belangenafweging, milieu-informatie, Verdrag van Aarhus

2005

 1. ABRvS 12 oktober 2005, JB 2005, 326
  Trefwoorden:
  document, computerbestand, elektronisch bestuur, uitspraakbevoegdheden, rechterlijke aanwijzing
 2. Vz. ABRvS 29 augustus 2005, JB 2005, 307
 3. ABRvS 21 september 2005, JB 2005, 292
  Trefwoorden:
  bestuurlijke boete, nulla poena-beginsel, legaliteitsbeginsel, gegevensverwerking, meldingsplicht
 4. ABRvS 3 augustus 2005, JB 2005, 269
  Trefwoorden:
  intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen, Seniorenconvent, Reglement van orde in een dualistisch stelsel
 5. CBb 15 juni 2005, JB 2005, 263
  Trefwoorden:
  tussenbeslissing, gewichtige redenen, onevenredige benadeling, voldoende rechtvaardiging
 6. ABRvS 15 juni 2005, JB 2005, 230
  Trefwoorden:
 7. CRvB 12 mei 2005, JB 2005, 222
  Trefwoorden:
  persoonlijke levenssfeer, recht op toegang tot de rechter, recht op een eerlijk proces, medische besluitenregeling, bijzondere toestemming, geheimhoudingsplicht, hulppersonen
 8. ABRvS 11 mei 2005, JB 2005, 202
  Trefwoorden:
  bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens
 9. ABRvS 4 mei 2005, JB 2005, 185
  Trefwoorden:
  brondocumenten, ambtsbericht, specifiek belang van openbaarmaking, publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering
 10. ABRvS 20 april 2005, JB 2005, 170
  Trefwoorden:
  Wob art. 10, lid 2, sub e en art. 11, eerste en tweede lid, Wet op de adeldom, Wet lidmaatschap koninklijk huis, Wet bescherming persoonsgegevens
 11. GvEA EU 13 april 2005, JB 2005, 165
  Trefwoorden:
  Eurowob, mededingingsrecht, Lombardclub, consumentenorganisatie, schadeverhaal, toegang tot documenten, onderzoeksplicht, evenredigheidsbeginsel, belang van een behoorlijk bestuur
 12. CBb 9 maart 2005, JB 2005, 159
  Trefwoorden:
  verificatieonderzoek, teledetectie, satellietbeelden, bescherming persoonsgegevens
 13. CRvB 7 maart 2005, JB 2005, 154
  Trefwoorden:
  onaangekondigd huisbezoek, persoonlijke levenssfeer, gezamenlijke huishouding, rechtvaardigingsgrond
 14. ABRvS 16 februari 2005, JB 2005, 101  en JIN 2005/212
  Trefwoorden:
  bronbescherming, persoonlijke levenssfeer, methoden en technieken, vertrouwenspersonen, ambtsbericht, belangenafweging, het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering, het specifieke belang van appellant, rechterlijke toetsing, asielprocedure, zelfstandig recht op openbaarmaking, equality-of-arms-beginsel, beginsel van fair trial, daadwerkelijk rechtsmiddel, burgerlijke rechten en verplichtingen
 15. ABRvS 12 januari 2005, JB 2005, 75
  Trefwoorden:
  persoonsdossier, persoonsgegevens, gegevensverwerking, medisch onderzoeksverslag, onderzoeksplicht, absolute competentie, correctierecht
 16. ABRvS 15 december 2004, JB 2005, 59
  Trefwoorden:
  Wob, TNO, openbaarmaking milieu-informatie, Verdrag van Aarhus,
 17. ABRvS 8 december 2004, JB 2005, 26
  Trefwoorden:
  onevenredige benadeling, publieke belang bij openbaarmaking, objectieve cijfermatige gegevens, zorgvuldigheid
 18. ABRvS 1 december 2004, JB 2005, 25
  Trefwoorden:
  onevenredige benadeling, onevenredige schade, belang van openbaarmaking, belangenafweging, meldingen
 19. GvEA EU 30 november 2004, JB 2005, 31 
  Trefwoorden:
  openbaarheidsregelingen, EuroWob