Curriculum vitae

Naam: Prof. mr. G. Overkleeft-Verburg (Margriet)
Nevenfuncties:  
2014-heden Voorzitter Bezwarenadviescommissie Wob Nationale Politie
   
2004-heden vaste annotator Jurisprudentie Bestuursrecht (JB)
2013-heden vaste annotator Jurisprudentie Bescherming persoonsgegevens (JBP)
   
   
2009-2013 lid Raad voor het openbaar bestuur
2009-2010 lid Staatscommissie Grondwet
Hoger onderwijs:
1971-1979 Nederlands Recht, afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht,
Katholieke Hogeschool Tilburg (KHT), cum laude
Promotie  
1995 proefschrift: "De Wet persoonsregistraties. Norm, toepassing en evaluatie", promotie bij prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin, Katholieke Universiteit Brabant(KUB), cum laude
Opleidingsgegevens:
1966 HBS-A, Christelijk Lyceum Utrecht
1966-1968 Interne opleidingen
1968-1970 MO-Economie (geen examen)
Loopbaan:
1996-2012 hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Erasmus Universiteit Rotterdam
1993-1996 raadadviseur ministerie van Justitie (wetgevingsevaluatie)
1989-1993 lid en plv. (ged. wnd.) voorzitter Registratiekamer (Autoriteit Persoonsgegevens)
1977-1989 wetenschappelijk medewerkster Vakgroep Staats- en Bestuursrecht KHT (staats- en bestuursrechtelijke vakken,
1975-1977 student-assistent Vakgroep Staatsrecht KHT informaticarecht)
1968-1971 Provinciaal bestuur van Utrecht, assistente griffier en College van Gedeputeerde Staten
1966-1968 assistent-accountant (rechtsvoorganger Ernst & Young)
Vakgebied: Staats- en Bestuursrecht: in het bijzonder bestuursrecht, algemeen en rechtsvergelijkend
Specifieke expertise: Openbaarheid (van bestuur), Privacy en Gegevensbescherming, Grondrechten met een informatie-component,
Elektronisch bestuur en de doorwerking in het bestuursrecht
Bestuurlijk organisatierecht, Toezicht en handhaving
Europees bestuursrecht
Publicaties: Zie de opgave op deze website 
Vakgebonden nevenfuncties:
  vaste annotator Jurisprudentie Bestuursrecht (JB)
gastannotator Nederlandse Jurisprudentie (NJ) en
Jurisprudentie Omgevingsrecht (JOM)
1997-2008 lid Commissie Bezwaar en Beroep van NWO
2004-2008 voorzitter Monitorcommissie ICT en Administratieve Lasten van het ministerie van Economische Zaken
1993-2008 lid Commissie van Toelating en Raad voor de Beroepsethiek van NOREA (beroepsorganisatie Edp-auditors)
sinds 1996 veelvuldig lid selectiecommissies NWO